Aanpak Wolfhezerweg pas na Airbornemaand

De herinrichting van de Wolfhezerweg gaat pas na september van start. Dat heeft de gemeente Dorpsbelang Wolfheze in een update over de stand van zaken laten weten. In de eerdere planning zou al dit voorjaar worden gestart. Het open liggen van de weg tijdens de 75ste herdenking van de Airborne is echter niet handig.

In een update schrijft de gemeente:

Reconstructie Wolfhezerweg en de stand van zaken

Het is al weer enige tijd geleden dat inwoners geïnformeerd zijn over de voortgang van het project reconstructie Wolfhezerweg. Dat betekent niet dat we stilgezeten hebben. Voordat een aannemer daadwerkelijk aan het werk kan, worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, vergunningen aangevraagd en afspraken gemaakt met allerlei belanghebbende partijen.

Kapmelding

We hebben een kapmelding ingediend bij de provincie. Zij zijn verantwoordelijk voor de toetsing van de wet Natuurbescherming. Een aantal bomen aan de noordzijde, ter hoogte van Het Schild, worden verwijderd. De conditie van een aantal bomen is slecht (m.n. van de acacia’s) waardoor ze niet kunnen worden gehandhaafd. Enkele eiken aan de westzijde (die vroeger onderdeel waren van een groenstrook) worden eveneens verwijderd omdat hier meer ruimte nodig is voor de aanleg van het fietspad en de rijbaan. Het is de bedoeling dat aan beide zijden van de Wolfhezerweg nieuwe bomen worden aangeplant.

Onderzoeken

Voordat de gemeente bomen mag kappen, moet er een flora en fauna onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en het resultaat van dit onderzoek is dat er aanvullend onderzoek moet worden gedaan naar vleermuizen. Dit gaat komend jaar op een aantal momenten plaatsvinden. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek worden er mogelijk extra maatregelen getroffen.

Grondverwerving

De nieuwe inrichting aan de noordzijde, buiten de nieuwe bebouwde kom, vraagt meer ruimte dan nu. Dit betekent dat we over dit gedeelte bezig zijn met een grondverwervingstraject (aankopen van grond).

Voortgang werkzaamheden

Het ontwerp voor de inrichting is inmiddels technisch uitgewerkt en vertaald in een gedetailleerd plan. Hierover heeft afstemming met de provincie plaatsgevonden. De provincie gaat aansluitend op onze werkzaamheden groot onderhoud uitvoeren op de provinciale weg (noordzijde).

Planning

Naar verwachting is in mei bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Zij starten met de voorbereiding van de werkzaamheden: een verkeersplan maken, een uitvoeringsplanning opstellen en materialen bestellen. In verband met de zomervakantie en hier opvolgend de Airborne75-festiviteiten zal er naar verwachting pas in in september voor de bewoners zichtbaar gestart met de daadwerkelijke uitvoering. De bewoners worden hierover nog geïnformeerd.

Informatie

Voorafgaand aan de uitvoering zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij de aannemer wordt voorgesteld en meer in detail zal worden ingegaan op de uitvoering.