Behoorlijke kaalslag voor spooronderdoorgang

De bewonersgroep ontwerp en beeldkwaliteit Spooronderdoorgang Wolfheze heeft bij een vervolgbijeenkomst op 6 december inzage gekregen in de inventarisatie van bomen die ten behoeve van de spooronderdoorgang dienen te wijken. Dat zijn er een flink aantal, zeker aan de Parallelweg en het eerste deel van de Van Mesdagweg. De bewonersgroep hamert er op om inwoners hierover goed te informeren. Planning is om nog voor komend broedseizoen de eerste bomen te kappen. De aanvraag voor kap van de bomen wordt deze maand verwacht.

De bewonersgroep is ooit samengesteld na een oproep van de projectorganisatie om hier aan deel te nemen. Onderwerp is het ontwerp van de omgeving van de spooronderdoorgang na realisatie en de beeldkwaliteit daarvan. Zij hebben al meerdere bijeenkomsten achter de rug. Het is duidelijk dat het ontwerp zoals gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op 19 oktober 2022 in het Fletcher Hotel niet veel meer zal gaan afwijken. Enkel op detailniveau worden zaken aangepast.

Inrichting plein van Mesdagweg

Nog wel verder in te vullen is het pleintje rondom de Van Mesdagweg. Een deel hiervan moet wijken voor de spooronderdoorgang, grofweg vanaf de Wolfhezerweg tot het ballenwerend hek op het plein. In overleg met de gebruikers wordt de uitwerking en inrichting opgepakt. De inrichting vormt geen deel van de aanbesteding. Met de aannemer worden wel afspraken gemaakt over communicatie en hoe het terrein dient te worden achtergelaten na de werkzaamheden.

Fietsoversteek

Voor één van de knelpunten in het ontwerp, de fietsoversteek aan de noordzijde op de Wolfhezerweg, is nu definitief gekozen voor een schuine oversteek. Een oversteek is noodzakelijk omdat het fietspad aan weerszijden van de weg, bij de start van de onderdoorgang een tweezijdig fietspad wordt. De bewonersgroep heeft aangegeven meer aandacht te willen voor de snelheid van het autoverkeer. Ook de voorrangssituatie op de kruising Duistekampweg – Wolfhezerweg wordt daarin beschouwd.

Shared Space

Wat de zuidzijde betreft zijn er zorgen bij de bewonersgroep om de ruimte rondom het Dorpsplein in te richten als shared space. Zorgen zijn er over conflicten tussen de verschillende gebruikers: wandelaars, fietsers en autoverkeer. Zeker de inpassing van de Wolfhezerweg vormt daarin aandachtspunt, maar ook een veilige oversteek vanaf Pro Persona richting Stationswinkel en het voorkomen van olifantenpaadjes.

Voorrang fietsers

De nieuwe aansluiting Wolfhezerweg – Parallelweg, waar de tunnel aan de zuidzijde weer op maaiveldniveau is, vormt ook aandachtpunt. Het fietsverkeer vanaf het station richting Ede moet hier de weg kruisen. Er komt hier een verhoogd plateau. De bewonersgroep pleit om hier de fietser voorrang te geven en brommers en scooters over de rijbaan te laten gaan. ook maakt zij zich zorgen over de snelheid van het verkeer op de Parallelweg. Er wordt overigens niet verwacht dat er bij het kruispunt rijen auto’s komen te staan.

Beeldkwaliteit

Qua beeldkwaliteit maakt de bewonersgroep zich zorgen over de versoberingen vanwege de stijgende bouwkosten. De basiskwaliteit zit echter ingebakken in het ontwerp. O.a. weinig beton, veel groen, grote open ruimte. Dit blijft ondanks mogelijke versoberingen. De stationsomgeving Wolfheze is aangewezen als centrumgebied minimaal standaard niveau of een plus. Bij de inrichting van het Dorpsplein is ook het idee om hier de klok van de Open hofkerk te plaatsen ter sprake gekomen. Dat idee is positief ontvangen al zal wel gekeken moeten worden naar technische aspecten en financiering.

Bomeninventarisatie

Bij de bijeenkomst kreeg de groep inzage in de inventarisatie van te kappen bomen. Dat zijn er een flink aantal. De compensatieopgave wordt in beeld gebracht. Gekeken wordt of en zo ja hoeveel binnen het plangebied gecompenseerd kan worden. Naar verwachting zal dit ook op andere plekken zijn. Ook wordt er gekeken naar specifiek waardevolle bomen en of deze verplant kunnen worden. De eerste fase van de kap is in het voorjaar van 2023 gepland. Advies vanuit de bewonersgroep is om tijdig te communiceren met inwoners. Toegezegd wordt hierover via de nieuwsbrief te informeren. Ook geeft de groep het idee mee om een boom plant dag te plannen in het kader van het 100 jarige bestaan van de gemeente Renkum in 2023.

Hulpdiensten

Er zijn door een aantal inwoners zorgen geuit over de bereikbaarheid en aanrijtijden van de hulpdiensten. Op donderdag 2 februari 2023 is er in Fletcher Hotel Wolfheze aan de Wolfhezerweg een bewonersbijeenkomst met de hulpdiensten. De organisatie van deze bijeenkomst valt buiten de scope van het project spooronderdoorgang Wolfheze. Op deze avond wordt o.a. de bereikbaarheid van Wolfheze toegelicht en besproken.

Downloads

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven en de nieuwsbrief spooronderdoorgang Wolfheze ontvangen? U kunt zich hier aanmelden.