Bestemmingsplan Boven Heide ter inzage

In een brief aan omwonenden heeft de gemeente Renkum bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan Boven Heide, het voormalige Willemsen Naaldhout, sinds woensdag 14 september ter inzage ligt. Iedereen heeft de gelegenheid om gedurende zes weken een zienswijze in te dienen.

Het nieuwbouwproject aan de Duitsekampweg voorziet in de bouw van maximaal 50 woningen. Het plan is al langer gereed, maar er is gewacht totdat Wolfsheide klaar was. Ook is er vertraging opgetreden door de aanwezigheid van zandhagedissen, hazelwormen en ringslangen, waarvoor compensatiegebied noodzakelijk is. Ook stikstof is een lastige opgave geweest. Als laatste heeft het vinden van een geschikte locatie voor een geluidsscherm aan de zuidzijde bij het spoor voor vertraging gezorgd.

Bestemmingsplan

Op het terrein was de voormalige houtzagerij Willemsen Naaldhout gevestigd. Het terrein heeft nu een bedrijfsbestemming. vanwege de realisatie van woningen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

In het nieuwe bestemmingsplan krijgen de woningen de bestemming “Wonen” met een bouwvlak. het bouwvlak is vrij strak om de woningen gelegd omdat het inrichtingsplan al behoorlijk is uitgewerkt. Dit geldt niet voor de vrij uit te geven kavels aan de noordzijde van het plangebied. Daarin is daar een bouwstrook opgenomen waarbij in de regels is bepaald hoe groot de woningen mogen worden in die bouwstrook.

Beeldkwaliteitsplan

Voor het project is ook een ontwerp-beeldkwaliteitsplan gemaakt. Hierin wordt aangegeven hoe de gewenste ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt bereikt. Omschreven wordt een visie op een onderscheid tussen de openbare ruimte en de bebouwing en het stimuleren van uitgesproken kwaliteit en materiaalgebruik van de te bouwen woningen.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Vanwege het spoor worden de te bouwen woningen aangemerkt als geluidsgevoelige bestemming. Om aan de geluidsnormen te voldoen wordt aan de zuidzijde een geluidsscherm gerealiseerd. Toch zal dit voor de bovenverdiepingen van de woningen vlakbij het spoor niet voldoende zijn. Hierop kan ontheffing worden verleend. Daarom is een ontwerpbesluit hogere grenswaarde opgesteld dat tegelijkertijd ter inzage ligt.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan “Duitsekampweg, Boven heide 2022”, het ontwerp -beeldkwaliteitsplan “Boven Heide” en het “ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid” liggen vanaf woensdag 14 september zes weken, dus t/m 25 oktober 2022, ter inzage in het gemeentehuis.

Inzage is ook mogelijk op de pagina https://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerp- bestemmingsplan is ook de te vinden op https://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen indienen. Zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan kunnen gericht worden aan de Gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid richten aan het College van burgemeester en wethouders op hetzelfde adres.