Bijeenkomst recreatiezonering Wolfheze 6 juli 2021

Inleiding

In dit artikel willen we jullie graag meenemen in de plannen van de provincie Gelderland en Natuurmonumenten voor het behoud van onze prachtige woon- en leefomgeving. Om te kunnen blijven genieten van bos, heide of stuifzandgebieden is het noodzakelijk dat we zuinig zijn op en omgaan met onze natuur. En zeker als dit in onze directe omgeving ligt.

Het behoud van deze rijke natuur en gevarieerde landschappen komt steeds meer onder druk te staan door het intensievere gebruik ervan. Steeds meer mensen genieten van de natuur, erfgoed en evenementen op de Veluwe.

Door het intensievere gebruik van het gebied en stikstofneerslag gaat de natuur in deze gebieden achteruit. Er worden bijzondere dieren verstoord en kwetsbare planten vertrapt, waardoor populaties afnemen en soms zelfs verdwijnen. Grondeigenaren, belangenorganisaties, overheden en ondernemers werken samen aan een plan voor recreatiezonering voor de hele Veluwe.

Er worden verschillende zones aangewezen waarbij in het ene geval de nadruk ligt op (intensief recreatief) gebruik en het andere geval op rust en het voorkomen van verstoring van plant en dier.

Paden voor wandelaars fietsers en ruiters zullen zo worden aangelegd dat zij ten volle kunnen genieten van de Veluwe terwijl tegelijkertijd kwetsbare plantensoorten en dieren worden ontzien. Ook aan de bereikbaarheid zal worden gewerkt met goede entrees, ontvangstlocaties en informatievoorzieningen.

Korte uitleg recreatiezonering Wolfheze

De bijeenkomst

Op 6 juli heeft er een digitale ontmoeting plaatsgevonden over de plannen met betrekking tot de recreatiezonering van de Veluwe. Deze bijeenkomst bestond vooral uit het informeren van betrokken organisaties, dorpsraden, ondernemers en belangstellende bewoners wonend of betrokken bij de Veluwe.

Aanleiding om dit plan op te stellen is dat de EU de Veluwe heeft aangewezen als Natura2000-gebied. Hieruit vloeit voort dat deze gebieden dienen te voldoen aan de bijbehorende Natura 2000- wetgeving waarbij specifieke diersoorten en leefgebieden worden beschermd. De Provincie heeft een beheerplan met herstelprogramma’s opgesteld en daarvan is het recreatiezoneringsplan er een.

Dit totale plan is terug te vinden op de website van Dorpsbelang Wolfheze via:
https://www.dorpsbelangwolfheze.nl/pdffiles/pvarecreatiezonering.pdf

Er zijn in dit plan gebieden aangewezen waarbij er maatregelen worden voorgesteld om de bescherming van de diersoorten en leefgebieden beter te waarborgen. Hiervoor is een indeling gemaakt met 4 zones met elk een specificatie van de soort en mate van het recreatieve gebruik. Op een interactieve kaart kunt u de indeling terugvinden en inzoomen op Wolfheze. U vindt die kaart door hier te klikken.

Wolfheze

Naast alle prachtige natuurgebieden in de directe omgeving van ons dorp Wolfheze is er een gebied wat in dit plan speciale aandacht krijgt, natuurgebied Wolfheze. Dit is het gebied ten zuiden van de A50 met bos en heide rondom Oud Wolfheze en de Wolfhezerheide en Wodanseiken. Het is een aantrekkelijk en gevarieerd gebied met heidevelden, oude bossen en rijke historie.

Het natuurgebied Wolfheze, zoals opgenomen in het concept recreatiezonering, is betiteld als Zone C met als kenmerken een rustig gebied met extensief recreatief medegebruik en de aanwezigheid van zeer verstoringsgevoelige soorten fauna en flora.

Er liggen veel paden maar er zijn ook diverse sluippaden ontstaan. Om de aanwezige kwetsbare natuur te beschermen en een goede natuurbeleving te behouden wil Natuurmonumenten gesteund door de Provincie de padenstructuur optimaliseren. Als vervolgactie is er met een aantal deelnemers een veldbezoek gepland om de padenstructuur te bekijken en de ideeën ervoor te bespreken.

Meer informatie kunt u vinden op de internetpagina:
https://sprekend.gelderland.nl/recreatiezonering/

Uitgebreide video uitleg recreatiezonering Veluwe