Komgrens noordzijde bij herinrichting Wolfhezerweg op andere plek

De komgrens aan de noordkant van de Wolfhezerweg komt hoogstwaarschijnlijk niet tussen de twee inritten van Het Schild. In een voorstel aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het verschuiven van die komgrens 17 meter naar het noorden. Daarmee komt de komgrens tussen de inrit naar de camping en de eerste inrit van Het Schild. Met het verschuiven wordt tegemoet gekomen aan de wens van Het Schild, de Adviesgroep Verkeer Wolfheze en Dorpsbelang om de eerstgeplande komgrens niet zo te situeren.

Na herinrichting gaat de snelheid binnen de bebouwde kom op de Wolfhezerweg overal naar 30 km per uur. Aan de noordzijde wordt de maximum snelheid buiten de bebouwde kom 60 km per uur. Dat gebeurt binnenkort al. De provincie Gelderland gaat 4 november de weg herinrichten. De provincie Gelderland is akkoord met herziening van de komgrens. In het voorstel aan de raad staat:

Inleiding
Op 8 oktober 2019 is het voorstel ‘aanpassing bebouwde komgrens Wolfheze’ in de commissie behandeld. Het voorstel houdt in dat de bebouwde komgrens wordt verplaatst in zuidelijke richting tot net ten zuiden van de 2e in-/uitrit van Het Schild.
Tijdens deze vergadering is door de heer W. Rademaker namens een aantal omwonenden van het betreffende deel Wolfhezerweg (chaletpark, camping, bewoners Het Schild) ingesproken. Deze direct betrokkenen hebben op 8 oktober 2019 een alternatief voorstel ingediend voor de ligging van de bebouwde komgrens. Daarnaast hebben zij een aanvullende maatregel voorgesteld.

Voorstel omwonenden van het betreffende deel Wolfhezerweg
Het nieuwe voorstel van de omwonenden betreft het opschuiven van de bebouwde komgrens in noordelijke richting met ca. 17 m t.o.v. het ingediende raadsvoorstel. Hiermee komt de komgrens net ten noorden van de 2e in-/uitrit te liggen van Het Schild (en valt hiermee in het 30km-gebied).
Daarnaast stellen deze omwonenden voor om de maximum snelheid op het weggedeelte tussen nieuwe komgrens en de in-/uitrit van de camping op 50 km/u te handhaven. Voorbij de in-/uitrit van de camping geldt vervolgens een snelheid van 60 km/u.

Reactie gemeente
Op basis van het voorstel van een aantal omwonenden is nogmaals contact opgenomen met de provincie Gelderland, eigenaar van dit weggedeelte.
Het voorstel van de omwonenden m.b.t. de komgrens (verschuiving in noordelijke richting) kan, vanwege de beperkte gevolgen voor gemeente en provincie, rekenen op instemming van de provincie. De provincie heeft als voorwaarde gesteld dat dit weggedeelte in eigendom komt van de gemeente Renkum. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels opgestart.
Aan het voorstel van deze omwonenden m.b.t. de 50 km/u op de provinciale weg wil de provincie geen medewerking verlenen. Op de provinciale weg wordt de snelheid teruggebracht van 80 km/u naar 60 km/u. De provincie heeft hiertoe een verkeersbesluit genomen.

Raadsvoorstel
Resumerend stellen wij voor om het voorstel van de omwonenden over te nemen en de bebouwde komgrens van Wolfheze met ca. 17 m te verplaatsen richting Wolfhezerweg 105. Dit zal worden gecommuniceerd met de direct betrokkenen.

De raad is woensdag 30 oktober  akkoord gegaan.

Wanneer de herinrichting nu gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Het opschuiven van de komgrens heeft tot gevolg, dat er andere eigendomsverhoudingen ontstaan tussen Provincie en gemeente. Dat heeft gezorgd voor vertraging en meer onderhoudskosten voor de Gemeente. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2020 begonnen met de aanbestedingsprocedure en men wil daarna z.s.m. starten.