Op korte termijn informatiebijeenkomst over zonnevelden

Naar aanleiding van de brief van de gemeente Renkum over de zonnevelden heeft een deel van het bestuur woensdag 17 januari overleg gevoerd met wethouder Joa Maouche en ambtenaar David van Logchem. De brief is half november 2023 huis aan huis in het dorp verspreid. Het bestuur van Dorpsbelang wilde op basis van ontvangen signalen (rechtstreeks en via social media) in gesprek om de geuite zorgen te delen. Er komt op korte termijn een informatiebijeenkomst over de zonnevelden.

Wethouder Maouche is op de hoogte en heeft begrepen dat diverse inwoners verrast werden door de brief en dat sommigen met verbazing kennis hebben genomen van de inhoud. Het moment van de brief viel – ongelukkigerwijs- samen met het nieuws dat de provincie een tijdelijke stop eist voor de aanleg van zonnevelden en demissionair minister Hugo de Jonge opriep te stoppen met het vol leggen van ruimte met zonnevelden.

In de brief van de gemeente worden inwoners geïnformeerd dat het college de Selectieleidraad voor zonnevelden heeft vastgesteld. In de leidraad wordt beschreven welke kaders en voorwaarden er worden gesteld aan de inpassing van de zonnevelden, waarbij het uitgangspunt is om zo maximaal mogelijk rekening te houden met een zo optimaal mogelijke landschappelijke en ecologische inpassing.
De wethouder geeft aan dat hij wil streven naar en zich wil inzetten voor een breed draagvlak in Wolfheze voor deze ontwikkeling.

Voorzitter Frans van Daal van Dorpsbelang Wolfheze bevestigt dat de informerende brief voor veel inwoners de eerste keer was dat zij geattendeerd werden op de ontwikkeling van zonnevelden rondom Wolfheze, ook al zijn de zoekgebieden eerder al vastgesteld. Inwoners ervaren bij het lezen van de brief dat zij voor een voldongen feit geplaatst worden. Tegelijkertijd verwacht het bestuur een groot draagvlak voor acties op het gebied van duurzaamheid in Wolfheze, wel afhankelijk van de manier waarop. Op basis van de ontvangen geluiden wil het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze de regie nemen op dit onderwerp, en met name het proces onder de aandacht van alle inwoners brengen.

Op de brief van de gemeente zijn circa 35 individuele reacties bij de gemeente binnengekomen, waarbij er met name vragen waren over:

  1. De discrepantie van de brief  in relatie tot de “zonnebrief” van de demissionair ministers Hugo de Jonge en Rob Jetten en de motie van Provinciale Staten rondom aanleg van zonnevelden.
  2. Waarom er zoekgebieden op natuurgebieden worden benoemd.
  3. Waarom zonnepanelen niet op daken of langs snelwegen worden gelegd.

Ambtenaar van Logchem geeft aan dat in Wolfheze ook een energiecoöperatie in oprichting is. Een betrokkenheid van deze energiecoöperatie bij een zonneveld wordt door de gemeente van harte aangemoedigd. Het is de verwachting dat daarvoor in het verdere proces samengewerkt moet worden met de grondeigenaar, een ontwikkelaar en een tweede, grotere lokale energiecoöperatie.

Als reactie geeft Frans aan dat het bestuur van Dorpsbelang waarde hecht aan handelen op basis van kennis, oftewel meten is weten. Graag wil het bestuur ophalen hoe inwoners over de ontwikkelingen denken. Wellicht kan de energiecoöperatie Wolfheze op basis van hun kennis en kunde ook informatie delen met inwoners. Het voorstel is om op korte termijn een informatiebijeenkomst te plannen, waarbij inwoners uitleg krijgen en concrete voorbeelden te zien krijgen van de gemeente. Tevens zou er gelegenheid geboden kunnen worden aan de energiecoöperatie Wolfheze om hun visie te delen met inwoners. Het bestuur van Dorpsbelang wil vervolgens een peiling houden onder de inwoners. Tijdens het opstellen van de Visie Grootschalige opwek is het draagvlak voor grootschalige opwek van duurzame energie aan de orde geweest. Omdat deze “of”-vraag mogelijk aan inwoners voorbij is gegaan, komt deze wel voor in de peiling.

Het is echter niet meer de vraag of er een zonneveld komt, maar enkel hoe deze wordt uitgevoerd. De wethouder geeft aan dat in de afgelopen jaren de zoekgebieden voor zonnevelden democratisch in de Visie Grootschalige opwek, de Omgevingsvisie en de RES 1.0 zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De peiling zal zich daarom daarnaast ook richten op schaalgrootte, esthetische consequenties, maar ook kansen.

De wethouder geeft hierop aan dat de gemeente een bijeenkomst kan faciliteren, maar dat er nog geen initiatiefplan ligt. In deze fase is daarom daadwerkelijke participatie nog lastig.

Kort wordt er door de wethouder ingegaan op de mogelijkheden en invloed van de gemeente. Uitgangspunt is dat de gemeente streeft naar een minimale invulling van 5% van de zoekgebieden (zoals in de RES is vastgesteld). Gezien de inpassing bij Alliander is dat een behoorlijke opgave, en zou een zonneveld van 15 tot 20 hectare al een mooie doelstelling zijn. Het is dus niet de verwachting dat er een zonneveld van 44 hectare gerealiseerd wordt.

Op de vraag van Dorpsbelang of ook andere mogelijkheden van toepassing van zonnepanelen worden bekeken, geeft de wethouder aan dat dat zeker het geval is. Voor ‘zon op dak’ zet de gemeente zich al in en bijvoorbeeld een geluidswal bestaande uit zonnepanelen wordt bekeken en onderzocht.

De mogelijkheden en uitvoering van “zon op dak” vraagt tijd en zal niet in één keer gerealiseerd worden, de optie voor een geluidswal met zonnepanelen is onder andere afhankelijk van Rijkswaterstaat. De wethouder geeft aan dat zowel het gebied A50, A12 en gebied rondom spoor zijn ingebracht als mogelijke locaties. Op dit moment geeft Rijkswaterstaat daar geen prioriteit aan. De wethouder wil over deze mogelijkheden wel in gesprek met de provincie.

De vraag komt aan de orde of de gemeente gebieden niet beter kan benutten voor natuurcompensatie voor projecten elders in het land. Hierop geeft de wethouder aan dat de gemeente Renkum principieel gekozen heeft om een eigen bijdrage te leveren aan de regionale energiestrategie.

De wethouder vindt het een goed idee om op korte termijn een informatiebijeenkomst te organiseren voor de inwoners van Wolfheze. De daadwerkelijke participatie over een concreet plan volgt pas zodra op basis van de selectieleidraad een initiatiefplan bij de start van het project.Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de keuzes die in het verleden gemaakt zijn, hoe die tot stand zijn gekomen en het waarom van de keuzes. Ook komt het proces dat gaat volgen aan de orde.

De uitkomst van deze bijeenkomst is dat er in maart 2024 een informatiebijeenkomst wordt gehouden. De inhoud van het programma wordt opgepakt door de gemeente.