Presentatie concept gebiedsvisie Pro Persona

In het hart van het terrein van Pro Persona werd op 1 februari de concept gebiedsvisie gepresenteerd aan inwoners van Wolfheze. In de visie staat de ontwikkeling van het Pro Persona terrein beschreven. De thema’s verder uitgewerkt en zijn de verbetersuggesties van de bijeenkomst op 1 december verwerkt. Kortom de gebiedsvisie wordt steeds concreter. Toch zijn er ook nog zorgen.

De Opstandingskerk bleek een passende plek, waar de concept Gebiedsvisie gepresenteerd en toegelicht werd door adviseurs, projectleiders en diverse deskundigen uit verschillende invalshoeken. Uiteraard waren er ook medewerkers, stafleden, directie en een afvaardiging van de Raad van Bestuur van Pro Persona aanwezig.

Naast de presentatie op de borden werd er in een aparte ruimte een plenaire toelichting gehouden door de verkeerskundige over de resultaten van het onderzoek en de consequentie voor de verkeersontwikkelingen in Wolfheze. Tijdens de presentatie werd nader ingegaan op de effecten en werd er aan de hand van een schematische kaart gevisualiseerd op welk wijze waarop de verkeersstromen zullen worden ingevuld en hoe er invulling zal worden gegeven aan de verkeersstructuur. In de nieuwsbrief die op app “Ons Wolfheze” staat wordt dit gedetailleerd beschreven en kunt u alle informatie terugvinden.

In de aanloop hier naartoe zijn er enkele bewoners uitgenodigd van onder andere de Heelsumseweg om over dit vraagstuk hun visie en kritische blik te geven en hun zorgen te uiten. Begrijpelijk als direct aanwonenden van het terrein. Wel jammer dat bij deze participatie niet het hele dorp is betrokken.

Eén van de vragen over de verkeerssituatie betrof de substantiële toename van het verkeer in Wolfheze Noord op de Wolfhezerweg richting de Amsterdamseweg. Gezien de ontwikkelingen en wijziging van de het verkeer als gevolg van de spooronderdoorgang wordt de wens uitgesproken om een integrale concrete uitwerking. Met name wordt er extra aandacht gevraagd voor het geplande overstekende fietspad aldaar. Deze oversteek in combinatie met de voorgenomen maatregel “ rechts gaat voor” (Duitsekampweg en Sara Mansveltweg) en sterk toenemend verkeer maken de situatie er niet overzichtelijker en veiliger op.  Dit geldt overigens ook voor d geplande fietsoversteek aan de Parallelweg.

Met een maquette op schaal werd inzicht gegeven welke impact de voorgestelde bouwdichtheid op het terrein heeft in gebieden waar woningen zijn gepland. Ondanks de inzichtelijkheid van de dichtheid van de bebouwing voor het terrein, blijken nog niet alle zorgen te zijn weggenomen over de consequenties – van de toename het aantal woningen – op het dorp.

In de gebiedsvisie zijn wensen t.a.v. voorzieningen opgenomen, maar hebben niet echt concreet een plaats gekregen. Met de bouw van naar schatting 450 woningen groeit het dorp aanzienlijk. Het is ook voor de gemeente noodzakelijk te bepalen welk openbaar voorzieningniveau noodzakelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de groei van het aantal kinderen en wellicht de noodzaak voor een grotere basisschool, gecombineerd in een multifunctioneel centrum.

De presentatie werd met veel belangstelling bezocht door tientallen inwoners. In de presentatie was het nog niet duidelijk op welke wijze de input van de klankbordgroep op onderwerpen wordt opgenomen in de gebiedsvisie. Het zou toch jammer zijn als concrete constructieve initiatieven in deze fase over het hoofd worden gezien.

Er waren deskundigen aanwezig op diverse onderwerpen om de uiteenlopende vragen te beantwoorden. En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Er werden gesprekken gevoerd en visies gedeeld.

Alle suggesties van inwoners en deelnemers werden weer verzameld en konden via de welbekende “geeltjes” worden achterlaten. Het zal later blijken of die een plaats hebben gekregen in de definitieve Gebiedsvisie die aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.