Schrap zoekgebied ten noorden Wolfheze voor grootschalige opwek zonne-energie

De Wolfhezenaar schitterde door afwezigheid, dat gold ook voor politiek Renkum. Slechts een handjevol dorpsgenoten en één raadscommissielid waren donderdag 13 juni in de kantine van SV Wodanseck om de uitslag van de enquête over grootschalige opwek van zonne-energie rondom het dorp te vernemen. Enigszins tot verbazing van het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze. Het onderwerp heeft de gemoederen aardig beroerd. Desondanks was het een interessante avond waarin het bestuur een aantal aanbevelingen meegaf aan met name de politiek.

De dorpsenquête was uitgezet naar aanleiding van de brief van de gemeente Renkum, huis-aan-huis bezorgd in november 2023, waarin initiatiefnemers van grootschalige opwek van zonne-energie werden uitgenodigd een plan in te dienen. Het leidde tot beroering in het dorp en een drukbezochte inloopbijeenkomst op 7 maart jl.. In de enquête werd ook, ondanks de vastgestelde status van de twee zoekgebieden rond het dorp, gevraagd hoe inwoners daarover dachten.

Uiteindelijk vulden 216 inwoners de enquête van 22 vragen in. De respons redelijk verdeeld over het dorp met weinig verschillen per wijk. De uitslag is representatief voor het dorp met een foutmarge van maximaal 5%. Van de respondenten gaf 50% een aanvullende opmerking. Met die opmerkingen werd de presentatie gestart. Allen passeerden de revue.

Vervolgens werden de overige uitkomsten van vragen gepresenteerd in staafdiagrammen en percentages. Er is in het dorp ondersteuning voor het streven van de gemeente Renkum om in 2040 klimaatneutraal te zijn en voor de opwekking van duurzame energie. Rond de 80% van de respondenten ondersteunt dat in meer of mindere mate. Dat geldt ook voor de noodzaak voor de energietransitie. In eigen duurzaamheids maatregelen en energiebesparing valt nog veel winst te behalen.

Als het gaat om de manier waarop, dan liggen de verhoudingen anders. Bij de vragen over grootschalige opwek van zonne-energie in de zoekgebieden gaf zo’n 40% de laagste score voor ondersteuning. Een uitschieter was te zien bij het zoekgebied ten noorden van Wolfheze. Bijna 80% gaf in meer of mindere mate aan dat niet te steunen. Realisatie van zonnevelden langs snelweg A50 kan wel op instemming rekenen. Daarnaast geeft ruim 86% geeft aan dat eerst de bebouwde omgeving optimaal benut dient te zijn. Zou er een zonneveld komen, dan geeft 90% aan dat inpassing in en ontwikkelen van natuur een randvoorwaarde is.

In de enquête was ook een vraag opgenomen over deelname aan een (lokale) energie coöperatie. Bijna 50% is daar positief over.

Bij de open reactieronde kwamen de congestie van het stroomnet en de bestemming van de zonne-energie in het plan van Coöperatie Vallei Energie aan Parenco aan de orde. Met name de vraag waarom Parenco zelf niet meer doet om zonne-energie op te wekken en wellicht te wachten met aanleg van zonnevelden tot de congestie is opgelost. De betrokkenheid van verschillende overheden en het verschil tussen particulieren met een paar zonnepanelen en grootleveranciers op het stroomnet maakt een groot verschil in wat wel en niet kan. Ook werd een vraag gesteld of particulieren inzichtelijk kunnen hebben of hun dak geschikt is voor zonnepanelen.  Via de Zonneatlas is dat inzichtelijk. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat daken eerder geschikt zijn dan dat de Zonneatlas aangeeft. De terugverdientijd is alleen wat langer.

Op basis van de uitkomsten komt het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze tot de volgende aanbevelingen:

  • Schrap in ieder geval zoekgebied 2 (ten noorden van Wolfheze) als mogelijke locatie voor grootschalige opwek.
  • Zet in op het optimaal benutten van de bebouwde omgeving.
  • Zet in op grootschalige opwek van zonne-energie langs de snelweg.
  • Draag zorg dat het dorp niet alleen de lasten maar ook de lusten heeft.
  • Inpassing in en ontwikkeling van natuur is een randvoorwaarde.
  • Er is significant draagvlak voor een (lokale) energiecoöperatie.

De uitslagen van de dorpsenquête kunt u hier downloaden.