Start werkzaamheden voor spooronderdoorgang begin 2024

Na een jaar vertraging starten begin 2024 de voorbereidingen voor de spooronderdoorgang in Wolfheze. Dat blijkt uit een brief van het College van B&W aan de gemeenteraad van 5 december 2023. Ook wordt aangekondigd dat de aanbesteding voor de aanleg gaat starten. Als alles volgens planning verloopt zou begin 2027 de tunnel gerealiseerd moeten zijn. Het ontwerp voor de onderdoorgang staat vast en wordt niet meer gewijzigd. Er zijn echter nog wat onzekerheden.

In juli 2023 werd de gemeenteraad voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkelingen van de spooronderdoorgang in Wolfheze. Daarbij werd aangegeven dat door de stikstofproblematiek en de stijgende bouwkosten er sprake is van een toename van de kosten en een vertraging van minstens een jaar. Inmiddels heeft de gemeente de actuele situatie (bestuurlijk) besproken met het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat, ProRail en de provincie Gelderland. Daarbij zijn afspraken vastgelegd.

Alle samenwerkende partijen hebben nogmaals het belang en de urgentie onderschreven om te komen tot een veilige en toekomstvaste oplossing voor de huidige overweg en stationsomgeving in Wolfheze. Ook hebben zij uitgesproken voldoende vertrouwen te hebben in het project om door te gaan met het project en besloten om de aanbestedingsprocedure te starten.

Kosten

Toch zijn er wel een aantal onzekerheden. Afgelopen zomer werd een Europese subsidieaanvraag afgewezen. Een hernieuwde aanvraag lijkt kansrijk, maar pas rond juli 2024 wordt duidelijk of de aanvraag ook echt wordt gehonoreerd. Op basis van de huidige situatie  is er een tekort van 1,7 miljoen euro op het project, waarvan zo'n € 250.000 voor rekening komt van de gemeente Renkum. Dat bedrag kan stijgen als de biedingen op de aanbesteding hoger uitvallen dan verwacht. Er zal dekking voor het tekort gevonden moeten worden voordat het werk kan worden gegund. Wordt de Europese subsidie toegekend, dan is er geen sprake van een tekort.

Stikstof

De aanleg van de onderdoorgang zal vrijwel zonder stikstofuitstoot moeten worden uitgevoerd. Daarvoor is veel elektriciteit nodig. Het stroomnet in Wolfheze heeft daarvoor niet voldoende capaciteit. Het lijkt mogelijk om gebruik te kunnen maken van het stroomnet van ProRail.

Kap bomen

Ter voorbereiding starten wel al werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg. Rond februari - maart 2024 worden aan de zuidzijde aan de Parallelweg de bomen gekapt. Dit is nodig voor het verleggen van kabels, leidingen en riool. Dat gaat medio 2024 gebeuren.

Werkgroep spooronderdoorgang

Al geruime tijd zijn een aantal inwoners van Wolfheze als klankbordgroep betrokken bij het project. Het gaat daarbij met name om de inrichting een aankleding van de openbare ruimte.  In samenspraak met de werkgroep is ook een inventarisatie gemaakt van mogelijke plaatsen voor compensatie van de te kappen bomen. Hierbij zijn 31 mogelijke locaties in beeld gekomen. Streven is dit met omwonenden van die mogelijke locaties te bespreken.

De werkgroep heeft haar zorgen uitgesproken over de mogelijke financiële risico's en verdere versobering van de inrichting rondom de onderdoorgang. Een verdere versobering levert volgens de brief van het college echter zeer weinig kostenbesparingen op, maar heeft wel een grote invloed op de duurzame kwaliteit en het draagvlak. Om deze reden is met de samenwerkende partijen afgesproken dat er voorlopig nog geen versoberingen ten opzichte van het huidige, actuele ontwerp plaatsvinden.

Overlast

Tijdens eerste de inloopbijeenkomst van 20 december in Domus Locus gaf de vertegenwoordiger van ProRail aan dat zeker overlast zal optreden tijdens de werkzaamheden. Zo veel als mogelijk vinden de werkzaamheden overdag plaats. In drie periodes van buitendienststelling van de treinen wordt dag en nacht gewerkt.

Inloopbijeenkomst

Op 25 januari 2024 is er van 16.00 tot 20.00 uur een tweede inloopbijeenkomst over de spooronderdoorgang. Vertegenwoordigers van gemeente en ProRail zijn aanwezig voor uitleg beantwoording van vragen. De bijeenkomst is in de Heerlijkheid Wolfheze aan de Wolfhezerweg 84.

Meer informatie

Kijk op de pagina "spooronderdoorgang" voor meer informatie.