Update herinrichting Wolfhezerweg – juli 2019

Graag brengen wij u via deze weg op de hoogte van ontwikkelingen rondom de herinrichting van de Wolfhezerweg.

Proces

Het voornemen om voor de zomervakantie het project aan te besteden – zodat we na de zomervakantie meteen zouden kunnen starten met de uitvoering – is niet gelukt: de totale voorbereiding van het werk kost meer tijd dan verwacht. Gedurende de zomer wordt het bestek (de technische omschrijving van het werk) voltooid zodat na de bouwvak de aanbestedingsprocedure kan worden opgestart. De aanbestedingsprocedure neemt ca. drie maanden in beslag.

Natuurbescherming en bomen

Zoals eerder aangegeven worden aan de Wolfhezerweg Noord bomen verwijderd om ruimte te maken voor het nieuwe wegprofiel (rijbaan en fietspaden). Op basis van het uitgevoerde Flora- & Faunaonderzoek vindt aanvullend onderzoek plaats naar de aanwezigheid van vleermuizen. Dit onderzoek loopt tot november 2019. Zodra de resultaten bekend zijn, wordt duidelijk of maatregelen moeten worden genomen ter bescherming van de vleermuizen.
We vinden het behoud van de bomen belangrijk. Daarom gaan we nogmaals het wegprofiel Wolfhezerweg Noord onder de loep nemen om zoveel mogelijk bomen te kunnen behouden. Uitgangspunt is nu om drie, mogelijk vier bomen aan de westzijde van de Wolfhezerweg te handhaven. De acacia’s aan de oostzijde (zijde Het Schild) zullen wel worden verwijderd omdat deze duidelijk een verminderde conditie hebben.

Bebouwde komgrens

De bebouwde komgrens aan de noordzijde van Wolfheze wordt zo ver mogelijk verschoven richting dorp. Hierdoor sluit de nieuwe komgrens beter aan op de grens buitengebied – huidige bebouwing. De komgrens markeert de overgang van het 60km-gebied naar het 30km-gebied. De provincie brengt de snelheid buiten de kom terug van 80km/u naar 60km/u en legt de daarbij benodigde snelheidsremmende maatregelen aan.
De wijziging van de komgrens is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Als gevolg van de noodzakelijke afstemming met de provincie, in combinatie met de beschikbare ambtelijke capaciteit, wordt het raadsvoorstel na de zomervakantie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kabels en leidingen

Bij eenwegen- of rioolproject wordt aan alle netbeheerders gevraagd of zij tegelijk met de gemeente onderhoudswerkzaamheden willen uitvoeren aan hun kabels of leidingen. Bij de Wolfhezerweg Zuid is dit niet het geval. In tegenstelling tot eerdere berichten is nu door enkele netbeheerders gemeld dat aan de noordzijde wel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd: door het verlengen van de fietspaden moeten enkele kabels worden verlegd. Deze werkzaamheden

worden voorbereid en uitgevoerd door de netbeheerders en worden vooruitlopend op de gemeentelijke werkzaamheden gerealiseerd.

Grondverwerving

Het proces om grond vrij te maken aan weerszijden van de Wolfhezerweg Noord om de fietspaden te realiseren, is nog niet afgerond. Met belanghebbenden zijn gesprekken gevoerd waarna de contracten zijn opgesteld. Zodra deze contracten door alle partijen zijn goedgekeurd kan tot ondertekening worden overgegaan.

Samenhang spooronderdoorgang Wolfheze

Binnen het project spooronderdoorgang valt een deel van de Wolfhezerweg. Dit gedeelte wordt vooralsnog niet heringericht. Zodra er een definitief besluit is genomen over de realisatie van de spooronderdoorgang wordt duidelijk wanneer dit weggedeelte wordt heringericht. Het betreft het weggedeelte tussen het Dorpsplein en de Duitsekampweg.

Informatie en contact

Als u vragen heeft over het project kunt u een mail sturen naar m.barwasser@renkum.nl of contact opnemen met ons Servicepunt op (026) 33 48 111

Bron: Gemeente Renkum