Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spooronderdoorgang Wolfheze 2022’ ter inzage

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 28 september 2022 het bestemmingsplan ‘Spooronderdoorgang Wolfheze 2022’ gewijzigd vastgesteld.

Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op dit bestemmingsplan.

Inzien stukken

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen in het kader van de beroepstermijn met ingang van 5 oktober 2022 voor de duur van zes weken analoog ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Deze stukken zijn dan ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website: www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.bp0213wh-va02.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, maar ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

▶️ Verder lezen