Nieuwsupdate 5 spooronderdoorgang mei 2022

In deze vijfde nieuwsbrief over het project ‘Spooronderdoorgang Wolfheze’ vertellen we over de informatiemarkt op 20 april 2022. We lichten toe welke aandachtspunten er door de bezoekers naar voren zijn gebracht, hoe we daar mee omgaan en wanneer wij u daar verder over informeren. Daarnaast informeren wij over de volgende stap voor het plan voor de beeldkwaliteit van de spooronderdoorgang en de omgeving. Tot slot gaan we in op de stand van zaken van het ontwerpbestemmingsplan.

INFORMATIEMARKT 20 APRIL 2022

Tijdens de informatiemarkt op woensdag 20 april heeft u het ontwerp voor de spooronderdoorgang, de eerste ideeën voor de beeldkwaliteit en de procedure van het ontwerpbestemmingsplan kunnen zien. Op de website van de gemeente www.renkum.nl/spooronderdoorgang vindt u deze informatie terug.

We hebben op 20 april ongeveer 90 bezoekers ontvangen. Een mooie opkomst. Naast positieve reacties, kwamen er ook aandachtspunten en zorgen naar voren:

  • Verkeer: Er zijn zorgen over de veranderingen in de verkeersstructuur in combinatie met nieuwe woningbouwplannen. Wat zijn de gevolgen hiervan, zoals de toename van verkeer in de straten aan de noordzijde van het spoor?
    Dit is een terecht punt. Daarom werken wij op dit moment aan een verkeersstudie die hierover duidelijkheid geeft. Over de resultaten van deze studie informeren we u tijdens een informatiebijeenkomst in oktober.
  • Ontwerp: De aansluiting van het fietspad aan de zuidzijde. Op 20 april werd duidelijk dat de aansluiting van de weg en het fietspad aan de zuidzijde nog niet goed in het ontwerp zit. Ook zijn er zorgen over de fietsoversteek aan de noordzijde. Dit nemen we mee in de verdere uitwerking van het ontwerp.
  • De situatie tijdens de bouw. Wat zijn hiervan de gevolgen en welke alternatieve routes zijn er als de overweg een tijd dicht is? Wij begrijpen deze zorgen en de tijdelijke situatie is een hele puzzel. Daarom maken we hiervoor een plan. Ook hierover informeren wij u in tijdens een informatiebijeenkomst in oktober.
  • Overlast tijdens de werkzaamheden. Het werk kan niet worden uitgevoerd zonder overlast. Uiteraard informeren wij u hierover, met bijzondere aandacht voor de direct betrokkenen in de omgeving van het spoor.

Tijdens een informatiebijeenkomst in oktober komen we terug op de bovenstaande punten. Hierover meer informatie in een volgende nieuwsbrief.

Het ontwerp kunt u zien in de digitale projectatlas. Deze vindt u via www.renkum.nl/spooronderdoorgang, klik vervolgens op ‘Interactieve kaart spooronderdoorgang’.

BEELDKWALITEIT SPOORONDERDOORGANG

Voor het ontwerp van de onderdoorgang en de inpassing in de omgeving maken we een plan voor de beeldkwaliteit. In dit plan staat hoe we om willen gaan met de inrichting en het gebruik van materialen voor de onderdoorgang en de omgeving. De eerste ideeën hiervoor zijn op 20 april 2022 tijdens de informatiemarkt gepresenteerd aan de bezoekers. Centraal staat “de bosachtige, dorpse sfeer naar het station en de omgeving halen”. De ideeën voor de materialen en beplanting sluiten hierop aan.

Ook zijn mogelijke activiteiten en thema’s gepresenteerd. Op 20 april hebben bezoekers op deze ideeën gereageerd. We zijn blij met de positieve reacties, de tips en ideeën. We zijn nu bezig om het plan voor de beeldkwaliteit verder uit te werken. Ook dat willen we graag met u bespreken.

Heeft u interesse om mee te denken over de inrichting rondom het station en het plan voor de beeldkwaliteit? Meld u dan aan voor een bijeenkomst op 15 juni 2022. We willen dit graag doen in een groep van 10 personen. De bijeenkomst duurt 1,5 tot 2 uur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen organiseren we 1 (avond) of 2 (middag en avond) bijeenkomsten op 15 juni. Aanmelden kan t/m 10 juni via spooronderdoorgangwolfheze@renkum.nl. Na de aanmelding ontvangt u informatie over locatie en tijdstip. Geef bij uw aanmelding aan of u in de middag en/of avond kunt.

U kunt meedenken over hoe we de groene dorpse sfeer naar de stationsomgeving kunnen brengen, de materialen en het groen dat daarbij past, thema’s en functies die een plek kunnen krijgen en de inrichting. Daarbij houden we rekenen met een aantal zaken die vastliggen. Zoals het tracé van de onderdoorgang, de positie van de perrons en de lift. Ook moeten we rekening houden met kabels en leidingen in het gebied. Tijdens de bijeenkomst op 15 juni lichten wij dit toe.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN SPOORONDERDOORGANG

Vanaf woensdag 30 maart 2022 tot en met dinsdag 10 mei 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. In deze periode hebben wij twee reacties (zienswijzen) gekregen. Ook in deze reacties zien we de zorgen over het verkeer en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Op dit moment zijn we bezig met de beantwoording van deze reacties en de voorbereiding voor de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad besluit hier naar verwachting eind september 2022 over. Na de vaststelling door de gemeenteraad wordt het plan weer ter inzage gelegd. Hierover informeren wij u in een volgende nieuwsbrief.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u op onze website www.renkum.nl/bestemmingsplannen en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl vinden.

Bron: gemeente Renkum