Recreatiezoneringsplan Veluwe ter inzage

Tot en met donderdag 31 maart is het mogelijk een zienswijze in te dienen over het ontwerp Recreatiezoneringsplan Veluwe. Dit houdt in dat u uw mening kunt geven over ontwerpplan, te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl. Ook een samenvatting en een kort filmpje over het plan zijn daar te vinden. Voor het indienen van een zienswijze is een digitaal formulier gemaakt, te vinden via deze link: Recreatiezonering. Bij de zienswijze is het ook mogelijk bijlagen mee te sturen.

Van concept naar ontwerpplan
De afgelopen periode werkten de provincie, terreinbeheerders en gemeenten aan het Recreatiezoneringsplan voor de Veluwe, een unieke samenwerking op deze schaal. Met de constructieve input van tal van bewoners, gebruikers en ondernemers op de Veluwe ligt er een Recreatiezoneringsplan dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie.

Het resultaat was een concept-plan dat op 12 oktober 2021 werd gepresenteerd. Dit plan is besproken in verschillende (digitale) bijeenkomsten en vergaderingen, daarnaast is in oktober een aantal gebiedsprocessen afgerond. Dat leidde tot aanpassingen in het conceptplan en de zoneringskaart. Deze zijn verwerkt in het ontwerp Recreatiezoneringsplan Veluwe dat nu voorligt voor zienswijzen.

Vervolg
Het Recreatiezoneringsplan is onderdeel van het eerder vastgestelde Beheerplan Natura 2000. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) stelt na de zienswijzeprocedure het plan vast, naar verwachting in mei. In een reactienota bij dit besluit zal staan of en hoe de zienswijzen zijn verwerkt. Indieners van zienswijzen worden daarover na het besluit geïnformeerd.
Juridisch gezien bevat het Recreatiezoneringsplan onderdelen waar geen beroep op mogelijk is en onderdelen waar wel beroep op mogelijk is. Beroep is mogelijk op de recreatiezoneringsmaatregelen die zijn opgenomen in tabel B van het maatregelprogramma Recreatiezonering “Maatregelen uit voortoets” (te vinden in Bijlage 5 van het Recreatiezoneringsplan).

Er is door veel partijen hard gewerkt aan het recreatiezoneringsplan. Een goed plan is essentieel, maar de daadwerkelijke uitvoering zorgt voor de positieve effecten op natuur- en belevingskwaliteit. Net als bij het opstellen van het plan, vraagt dat een gezamenlijke inspanning van een groot aantal partijen. Dat is een meerjarig proces. Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet het absolute eindbeeld voor de Veluwe. De komende jaren worden ongetwijfeld nieuwe inzichten opgedaan die tot aanpassingen leiden.

Bron: Provincie Gelderland