Concept recreatiezonering gepubliceerd: 23 november informatiebijeenkomst

De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel gaan we op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens.

Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken.

Recreatiezoneringsplan en -kaart
Met de constructieve input van bewoners en ondernemers op de Veluwe ligt er nu een recreatiezoneringsplan dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. Daarmee wordt kwetsbare Veluwse natuur ontzien en blijft goede recreatie mogelijk. De provincie, terreinbeheerders en gemeenten werken daarin nauw samen. Een unieke samenwerking op deze schaal.

De zoneringskaart geeft in grote lijnen weer op welke plek meer nadruk ligt op recreatie en op welke plek meer op natuur. Bij de kaart horen zoneringsmaatregelen om dat te bereiken. Op flinke delen van de Veluwe komt de zonering al in grote lijnen overeen met de huidige inrichting en het gebruik van de terreinen en zal men geen of weinig verandering gaan ervaren. Op een aantal plekken zijn de maatregelen wat ingrijpender, maar voorop staat dat de Veluwe toegankelijk en beleefbaar blijft.

Wolfhezer Heide en Wodanseiken (ten zuiden van A50)
Over het natuurgebied Wolfheze ten zuiden van de A50 wordt in het conceptplan het volgende geschreven:
Wolfheze is een eeuwenoud landschap met imposante bossen, heidevelden, kronkelende beeklopen, voormalige landbouwgronden en smalle paadjes. Terreineigenaar Natuurmonumenten wil investeren in de kwaliteit van het gebied. Voor de aan de heide gebonden soorten is het van belang dat er extra rust wordt gecreëerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de bijzondere populatie reptielen en vogels, ook op de randen waar de heide overgaat in bos. Het bosgebied rondom Wolfheze kent nu nog een hoge fijnmazigheid aan paden, dit is niet gunstig voor onder andere de (broedende) vogelsoorten.

De ambitie is om van Wolfheze een rustiger natuurterrein te maken met extensief recreatief medegebruik (zone C/C*). Tegelijkertijd moeten de hoogtepunten beleefbaar blijven en moet de mogelijkheid voor wandeling van verschillende lengtes blijven bestaan. Met bewoners, lokale natuurorganisaties en gebruikersgroepen is besproken hoe de padenstructuur en de parkeersituatie bij Wolfheze het beste aangepakt kunnen worden. Tijdens een terreinbezoek hebben betrokken partijen en Natuurmonumenten een keuze gemaakt in de meest geschikte maatregelen.

Wie de zoneringskaart bekijkt ziet overigens alle natuurgebieden rondom Wolfheze in categorie C of C* vallen en een deel van de Reijerscamp, rondom het ecoduct over de A12 in categorie D* (Geen Recreatief gebruik jaarrond).

Uitleg zone C en C*
Hier ervaar je, verder weg van parkeerplaatsen, dorpskernen en verblijfsrecreatie, de ‘stille, eindeloze Veluwe’. In deze gebieden ligt de nadruk op natuurbeleving en de rustige recreatie die daarbij past. Je kunt er wandelen, fietsen en paardrijden, maar er zijn minder paden, routes en bankjes dan in zone A en B. Er zijn aaneengesloten natuurgebieden waar je de natuur echt kunt beleven. Naast bos vind je hier ook uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen. De kwetsbare dieren die hier beschermd worden zijn de zwarte specht, wespendief, draaihals, boommarter en hazelworm. Dalkruid is een voorbeeld van een kwetsbare plant die we hier willen behouden. In de zoneringsmethodiek wordt onderscheid gemaakt tussen zone C en zone C*. In zone C* bevinden zich soorten die nog verstoringsgevoeliger zijn dan in zone C, waardoor in zone C* gestreefd wordt naar een lagere dichtheid aan paden.

Concept recreatiezoneringsplan gepubliceerd
Met alle constructieve input ligt er nu een concept Recreatiezoneringsplan dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie, tussen beschermen én beleven. Recreatiezonering is onderdeel van een bredere aanpak voor natuurherstel op de Veluwe. Het Recreatiezoneringsplan is ook een basis voor andere ontwikkelingen voor de balans tussen recreatie en natuur: route-ontwikkeling, bezoekersmanagement, Veluwemarketing, evenementenbeleid etc.

Het concept Recreatiezoneringsplan voor de hele Veluwe is te vinden op http://www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl. Ook de samenvatting van het plan, de zoneringskaart en een kort filmpje over het plan zijn daar te vinden. Het plan bevat onderdelen die nader onderzoek en overleg vergen, ook met de regionale en lokale betrokkenen.

Digitale informatiebijeenkomst op 23 november
Op dinsdag 23 november geven we tijdens een digitale informatiebijeenkomst vanuit de provinciestudio een toelichting op het Recreatiezoneringsplan. Gedeputeerde Peter van ‘t Hoog is daarbij aanwezig, net als een vertegenwoordiger van de terreinbeheerders en een aantal belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst geven wij informatie, houden we een aantal gesprekken én beantwoorden wij uw vragen die u in de chat kunt stellen.

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. U kunt deelnemen via deze link: https://vimeo.com/event/1350918. Aanmelden is niet nodig. Wel vragen wij u om uw mobiele telefoon bij de hand te houden, omdat wij graag aan alle digitaal aanwezigen een paar vragen willen stellen.

Vervolg en mogelijkheid om te reageren
Het Recreatiezoneringsplan is onderdeel van het eerder vastgestelde Beheerplan Natura 2000. Besluiten over het zoneringsplan worden door het college van Gedeputeerde Staten (GS) genomen. In januari 2022 behandelt GS het Recreatiezoneringsplan en wordt besloten tot een inspraak procedure. U bent dan in de gelegenheid om via een zienswijze uw reactie op het plan te geven. Na beantwoording van deze zienswijzen en eventuele aanpassingen van het plan stelt GS het Recreatiezoneringsplan naar verwachting in het voorjaar vast. Op enkele onderdelen van het plan is beroep mogelijk bij de rechtbank.

Er is door veel partijen hard gewerkt aan het Recreatiezoneringsplan. Een goed plan is essentieel, maar de daadwerkelijke uitvoering zorgt voor de positieve effecten op natuur- en belevingskwaliteit. Net als bij het opstellen van het plan, vraagt dat een gezamenlijke inspanning van een groot aantal partijen. Dat is een meerjarig proces. Het huidige Recreatiezoneringsplan is bovendien niet het eindbeeld voor de Veluwe. De komende jaren worden ongetwijfeld nieuwe inzichten opgedaan die tot aanpassingen zullen leiden.

Bron: Provincie Gelderland