Draagvlak niet groot bij bezoekers inloopbijeenkomst zonnevelden

Op aandringen van het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze hield de gemeente donderdag 7 maart een inloopbijeenkomst bij SV Wodanseck over het plan voor de realisatie van zonnevelden rondom Wolfheze. Naar schatting 200 mensen bezochten de bijeenkomst. Bij een groot deel van de bezoekers was het draagvlak voor het plan niet groot.

Bij de bijeenkomst stonden een achttal borden opgesteld waarin door de gemeente in beeld werd gebracht wat de energiebehoefte voor de toekomst is en op welke manier daarin wordt voorzien. Ook werd het proces in beeld gebracht op basis waarvan de twee zoekgebieden zijn vastgesteld voor de grootschalige opwek van zonne-energie.

Initiatiefnemers is gevraagd om een plan in te dienen. Op basis van de selectieleidraad die door de raad is vastgesteld, worden initiatieven beoordeeld. Het gaat dan om de score op levenscyclus en technisch ontwerpplan, inpassing en beheer landschap en ecologie, omgevingsdialoog en procesparticipatie en om financiële participatie. Het werd bij de bijeenkomst niet duidelijk of er plannen zijn ingediend.

Volgens planning zou in de eerste week van april, op basis van de selectieleidraad een plan moeten worden geselecteerd waaraan de gemeente medewerking verleent voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Wethouder Maouche gaf, op herhaald vragen, aan dat geen plan geselecteerd kan worden als er geen initiatief is ingediend.

Het participatieproces dat daarna volgt gaat niet over de vraag of een zonneveld wordt aangelegd, maar hoe. Daarvoor worden kaders geschetst. Zo zal een plan financieel haalbaar moeten zijn voor een initiatiefnemer. Het werd duidelijk dat een volledig aaneengesloten zonnepanelenveld niet het streven is. De meest natuurvriendelijke variant vanwege de financiële haalbaarheid ook niet. Het zal er uiteindelijk ergens tussenin zitten. Een volledig voor mensen toegankelijk zonneveld is niet mogelijk vanwege eisen van verzekeraars.

Er wordt naar gestreefd om tussen 2026 en 2030 het zonneveld gerealiseerd te hebben, afhankelijk van de procedures en eventuele bezwaren.

Dat er bezwaren zijn werd duidelijk bij het bord van Dorpsbelang Wolfheze. Daar konden bezoekers een reactie achterlaten. Geconcludeerd kan worden, ook uit gesprekken die met bezoekers zijn gevoerd, dat er veel bedenkingen zijn t.a.v. het plan. Ook werden veel kanttekeningen geplaatst en vragen gesteld. Slechts een enkeling gaf aan het een prima plan te vinden. Het volledige overzicht van reacties is hier te downloaden.

De reacties bij de bijeenkomst geven een indicatie. Om een representatief beeld te krijgen zet  het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze een dorpsenquête uit. Ook al is voor de gemeente de of-vraag een gepasseerd station, in de enquête wordt die vraag wel gesteld. De uitkomsten worden in een later stadium gepresenteerd.

De gemeente Renkum geeft een nieuwsbrief uit over de zonnevelden. Aanmelden kan via www.renkum.nl/zonneveld. Daar is ook meer informatie beschikbaar.

Presentatie inloopbijeenkomst 7 maart 2024

De borden die bij de bijeenkomst werden getoond komen zijn in een presentatie beschikbaar. Deze kunt u hier downloaden.

Meer informatie

Kijk op de pagina zonnevelden op deze site voor meer informatie en updates