Gemeenteraad doordrongen besluit te nemen over onderdoorgang

Het is nog geen gelopen race en het is ook nog niet zeker dat de ondertunneling van het spoor in Wolfheze doorgaat. Dinsdag 9 april stond het onderwerp op de agenda van de raadscommissie. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de ruimtelijke ontwerpuitgangspunten, zodat naar het rijk een aanvraag voor financiering kan worden ingediend. Een besluit is geboden omdat er een reële kans is hoog op de prioriteitenlijst van spoorknelpunten te komen.

Drie insprekers waren er op de avond voor het onderwerp. Frans van Daal namens Dorpsbelang, Henk van Gröningen namens de Adviesgroep Verkeer Wolfheze en Jan Both namens de cliëntenraad van Het Schild.

De aftrap was voor Frans van Daal. Kern van de boodschap was dat Dorpsbelang Wolfheze geen voorkeur uitspreekt voor een variant, maar dat de ondertunneling duurzaam, veilig en zoveel als passend binnen het dorp moet worden uitgevoerd. Vooral werd aangedrongen om de kans die er nu ligt te benutten en een besluit te nemen waar Wolfheze in dit dossier verder meer kan. De volledige tekst kunt u hier downloaden.

Vragen die daarna gesteld werden gingen bijvoorbeeld over het niet kiezen voor een voorkeursvariant. “Begrijp ik daaruit dat het dorp verdeeld is, dat er niet een eensluidende voorkeur is”, vroeg Daniëlle Bondt van D66? Frans van Daal beaamde dat. “Kijk je naar de uitslag van de enquête van de AVW, dan ligt er een voorkeur voor variant 3B. Bij de inloopbijeenkomst leek variant 2 de voorkeur te hebben. Er zijn ook mensen die willen dat er niets gebeurt en enkelen houden vast aan het dekselplan”.

John Bartels van Partij Renkumse Dorpen vroeg waarom niet hoger in te zetten, dan komt er misschien ook meer geld los. Frans van Daal: ” Kies ergens voor dat kans van slagen heeft. Als je een utopie gaat voorleggen prijs je jezelf uit de markt: Wolfheze is een klein dorp. Als we bij het Rijk aankomen met een plan van 100 miljoen, dan zegt het Rijk echt niet halleluja, dat gaan we doen. Er nu een kans en als deze niet wordt genomen zijn we weer 26 jaar terug in de tijd.”

Op antwoord van de vraag van Jan Wessels over het participatieproces gaf Frans aan dat dit beter had gekund. Zeker het niet kunnen ervaren van de impact door het gemis aan voldoende 3D brillen op de bijeenkomst van 18 februari was een misser.

Henk van Gröningen gaf aan teleurgesteld te zijn in het proces en zich niet serieus genomen te voelen. “Samen met beleidsambtenaar Hans van Vliet is gewerkt aan variant 3B. We hebben goed samengewerkt. Er zou een 3D vertoning komen, maar die kwam er niet. Noch het bewonersinitiatief, noch het Schild heeft inspraak gehad. Er is niets gedaan met brieven van directie en bewoners van Het Schild.”

Jan Both van de cliëntenraad van Het Schild liet ook blijken teleurgesteld te zijn. Hij gaf in zijn verhaal aan waar blinden en slechtzienden hinder van hebben als er slechts één tunnel zou komen. Weerkaatsing van geluid is daar één van de belangrijke van. Op een vraag of hij er vertrouwen in heeft om samen met de gemeente om tafel te gaan was het antwoord volmondig nee.

Beleidsambtenaar en procesbegeleider Hans van Vliet gaf hierna de raad uitleg over het voorliggende besluit en de uitgangspunten. Het is slechts een eerste stap. Er volgen er nog veel meer. Hij gaf aan dat de inbreng van de Klankbordgroep wel degelijk vruchten heeft afgeworpen, maar niet alles kan worden gehonoreerd. Opgenomen in het programma voor verder onderzoek zijn:

Hellingbanen i.p.v. liften
Het grasveld en plein aan de van Mesdagweg zo min mogelijk aantasten
Vluchtwegen vanuit Noord
Geen licht- en geluidsreflecties, hinderlijk voor blinden.
Een brugverbinding, ook geschikt voor autoverkeer tussen van Mesdagweg en Johannahoeveweg
Breed fietspad voor duo-fietsen
Het uitvoeren van variant 3B is 1,5 tot 1,7 keer zo duur als variant 2. Beide zullen het overigens niet worden. “Uiteindelijk zal het wel variant 5C of zo worden”, zei van Vliet. “Maar twee tunnels gaan het niet worden”. Het gaat er nu om bij het Rijk een reële aanvraag in te dienen voor financiering.

Wethouder Verstand gaf aan in de discussie die volgde dat hoe dan ook, ook op andere manieren financiering zal moeten worden gevonden. Bijvoorbeeld bij de provincie, maar ook de gemeente zal moeten bijdragen. “Dan gaat het ook om de vraag hoeveel u daarvoor wilt uittrekken”.

Niet elke fractie wilde zich op de avond uitspreken of zij akkoord gaan met het voorstel. Er volgt nog intern fractieberaad. Op de raadsvergadering van 24 april staat het onderwerp opnieuw als discussiepunt op de agenda. Daar volgt dan een besluit.

De stukken en de video van het agendapunt kunt u op de pagina van de gemeente Renkum vinden.